Tunnetaitoryhmä

Tunnetaitoryhmissä lasten kanssa tavoitteena on kasvattaa lapsen yhteyttä itseensä sekä omiin tunteisiin ja tarpeisiinsa. Ohjata lasta tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan. Toimia omia ja muiden tarpeita kuunnellen ja oppia olemaan kontaktissa itseen ja toisiin. Luoda levollisuutta ja vahvistaa lasta sisäisesti kohtaamaan erilaisia tilanteita.
Ryhmissä käytetään mm. kuvallista tunnekuva materiaalia, luovia toimintoja, ryhmäkeskusteluja ja rentoutusharjoituksia.

www.tunnejataida.fi

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka kustantaa mm Kela. Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapia sopii lapselle tai nuorelle, jolla on kehityksellisesti tai sairauden tai vamman seurauksena haasteita iänmukaisiin päivittäisiin toimintoihin osallistumisessa.
Toimintaterapiassa lapsi saa vahvistusta omaan kehitykseensä ja tukea kasvulleen eri ikävaiheissa. Toimintaterapian avulla lapsi voi saada lisää itseluottamusta ja keinoja sekä taitoja osallistua arkiympäristönsä tapahtumiin.

Linkit:
www.kela.fi
www.toimintaterapeuttiliitto.fi.

Taideterapia

Taideterapia on terapeuttinen hoitomuoto, jossa vuorovaikutus tapahtuu sekä sanallisen että kuvallisen ilmaisun avulla. Terapian tavoitteena on korjata, täydentää ja tukea asiakkaan psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Taideterapia soveltuu erityisen hyvin henkilöille, joiden on vaikea ilmaista itseään sanallisesti mutta asiakaskunta on laaja. Kuva toimii ilmaisu- ja kommunikaatiovälineenä ja sillä on myös jäsentävä ja koostava tehtävä. Terapiassa voidaan käyttää erilaisia kuvallisia menetelmiä mm. maalausta, piirtämistä, rakentelua, savea ja askartelua.

www.suomentaideterapiayhdistys.fi

Jaa tämä sivu